Euroopan parlamentti, Euroopan neuvosto ja Euroopan komissio tulevat kesän ja syksyn 2017 aikana päättämään EU:n jätelainsäädännöstä pitkälle tulevaisuuteen. Vaikka vasta trilogien päätyttyessä saadaan varmuus direktiivien lopullisesta sisällöstä, niin jo nyt voi ennakoida ennakkoon tietyt muutokset. 

Joulukuussa 2015 osana EU:n kiertotalouspakettia Euroopan komissio antoi ehdotuksensa jätepuite-, pakkaus-, kaatopaikka-, sähkö-ja elektroniikkaromu- sekä autonromudirektiivien muuttamisesta. Neuvosto ja parlamentti ovat tahoillaan työstäneet komission ehdotuksia siitä asti. Samalla sidosryhmät ovat parhaansa mukaan pyrkineet vaikuttamaan syöttämällä omia viestejään päätöksenteon eri vaiheisiin. Komission, parlamentin ja neuvoston väliset trilogit alkavat mahdollisesti toukokuussa 2017.

Muutoksia kierrätystavoitteisiin – mitä muuta?

Uudistuvien jätedirektiivien osalta eniten julkisuutta ovat saaneet kiristyvät kierrätystavoitteet sekä esimerkiksi tuottajavastuulle asetettavat minimivaatimukset. Keskustelua on käyty tietenkin pakkaus- ja yhdyskuntajätteiden uudelleenkäytön valmistelun ja kierrätyksen tavoitteista. Parlamentissa ja neuvostossa on keskusteltu kierrätystavoitteista myös biojätteelle, tekstiileille, ja ovatpa huonekalutkin olleet listauksessa mukana jossain vaiheessa. Myös määritelmiin on luvassa muutoksia, mikä voi tuoda mukanaan merkittäviä muutoksia.

Komission ehdotukset tulevat muuttumaan jonkin verran neuvoston ja parlamentin käsittelyssä. Lopulliset tulokset nähdään vasta trilogien päättyessä. Kuitenkin jo tässä vaiheessa voi nähdä, mitä uusia elementtejä neuvostossa ja parlamentissa käydyt keskustelut tuovat mukanaan.

Varmaa on se, että päivitetyt jätedirektiivit tulevat yhtäältä antamaan kannusteita kierrätyksen lisäämiseksi ja toisaalta lisäämään velvoitteita, jotka tulevat koskettamaan kuluttajia, yrityksiä ja julkista sektoria.

Mikkäli tarvitset tarkemmat analyysit uudistuvien jätedirektiivien vaikutuksista organisaatioosi, niin ota yhteyttä Visiaan (visia@info.fi). Voimme toteuttaa arvioinnin vaikkapa taustaraportin tai työpajan muodossa.

Kirjoittaja: Anna Virolainen, Kiertotalousasiantuntija, Osuuskunta Visia